REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.MONEYBALL24.COM

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis www.moneyball24.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis
www.moneyball24.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania
umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania Umów Sprzedaży.
3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
Elektronicznych Serwisu www.moneyball24.com zobowiązany jest do przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Typy Sportowe udostępniane przez Usługodawcę mają charakter informacyjny i stanowią treść
poglądową, statystyczną, analityczną oraz rozrywkową.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania Typów Sportowych przez
Użytkownika.
6. Niniejsza umowa podlega:
6.1. w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami prawu właściwemu dla siedziby
Sprzedawcy,
6.2. w przypadku Klientów będących Konsumentami prawu właściwemu dla miejsca
zamieszkania klienta będącego Konsumentem.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej
www.moneyball24.com umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.moneyball24.com
umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej
www.moneyball24.com umożliwiający złożenie Zamówienia.
4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Usługobiorcy, zbiór
zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane
Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest jego rejestracja oraz
zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego
hasła.
6. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i
otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących
od Usługodawcy, dotyczących Serwisu oraz dostępnych w nim Produktów.
7. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę,
umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
9. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.moneyball24.com
10. USŁUGODAWCA – BIG TOP SPORT CLASS LTD, miejsce wykonywania działalności oraz adres do
doręczeń: 63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, London, EC1N 8LE, United Kingdom,
Company number: 11878723, adres poczty elektronicznej (e-mail): support@moneyball24.com
11. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z
Usługi Elektronicznej.
12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
13. TREŚĆ CYFROWA - dane dostarczane w formie cyfrowej przez Usługodawcę, do których
Użytkownik otrzymuje dostęp poprzez swój adres mailowy. Treści cyfrowe są udostępniane
Usługobiorcy na adres mailowy podany w Formularzu Zamówienia.
14. TYP SPORTOWY – Treść Cyfrowa udostępniona Użytkownikowi przez Usługodawcę po
wykupieniu pakietu, ukazująca wynik analizy wydarzenia sportowego, obliczany na podstawie
zebranych danych odnośnie meczu, drużyny i sportowców, zawierająca prawdopodobny wynik
wydarzenia sportowego. Wynik analizy jest wynikiem prawdopodobnym i nie oznacza on, że
pokryje się on z wynikiem rzeczywistym.
15. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Usługodawcą, a
Usługobiorcą za pośrednictwem Serwisu.
16. PRODUKT – dostępny w Serwisie pakiet Typów Sportowych, będący przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Usługodawcą a Usługobiorcą.
17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu z Usługodawcą.

§ 3
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich
jak:
1.1. prowadzenie Konta w Serwisie,
1.2. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego,
1.3. składanie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
1.4. Newsletter,
1.5. System Opinii.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się na warunkach
określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te,
stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 4
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Serwis www.moneyball24.com prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Produkty oferowane w Serwisie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie
wprowadzone na rynek.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów prawa. Usługobiorca składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego
Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena pakietu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w euro (EUR) i zawiera
wszystkie składniki.
5. Cena pakietu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy w stosunku do Użytkownika
niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych
pakietów po złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia.
6. Pakiety objęte akcjami promocyjnymi są ograniczone czasowo w terminach wskazanych przez
Usługodawcę.
7. Każdy z pakietów może posiadać bonusy oraz zniżki, które albo pojawiają się w opisie produktu
albo aktywowane są po wpisaniu przez Użytkownika kodu rabatowego do Formularza
Zamówienia bądź też Użytkownik może uzyskać je z linku polecającego (referencyjnego)
wysłanego do Usługobiorcy przez partnera (uczestnika programu partnerskiego) Usługodawcy.
8. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień
(Serwis www.moneyball24.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem przerw
spowodowanych pracami konserwacyjnymi w Serwisie.
9. W celu złożenia Zamówienia, Usługobiorca nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie.
10. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Usługobiorcę jest zapoznanie się z
Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
11. Usługobiorca udziela na Produkt gwarancji polegającej na tym, iż w sytuacji, gdy w zakupionych
przez Użytkownika Typach Sportowych, skuteczność wygranych w pojedynczych typach nie
będzie wyższa niż 50%, Usługobiorca ma możliwość zgłoszenia tego faktu Usługodawcy i
otrzymania bonusowych Typów Sportowych. Jeśli skuteczność otrzymanych bonusowo Typów
Sportowych w dalszym ciągu nie przekroczy 50 % wygranych, Użytkownikowi przysługuje zwrot
pieniędzy za zakupiony Produkt.

§ 5
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Usługobiorcę
Zamówienia udostępnionym przez Usługodawcę sposobem, zgodnie z § 4 pkt 8 oraz 10
Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje
związanie Usługobiorcy jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje
poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
5. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego
paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Usługobiorcą, a Usługodawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie wysyłany pocztą
elektroniczna na adres mailowy Usługobiorcy podany w Formularzu Zamówienia.

§ 6
SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy,
1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Autopay).
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy
numer: LT70 3130 0101 0818 1391 BIG TOP SPORT CLASS LTD, 63-66 Hatton Garden, Fifth Floor,
Suite 23, London, EC1N 8LE, United Kingdom, Company number: 11878723. W tytule przelewu
należy wpisać numer zamówienia.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Usługobiorca
dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności
umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych
polskich oraz zagranicznych banków.
4. Płatności można dokonywać poprzez przelewy bankowe bądź karty płatnicze: Visa, Visa Electron,
MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
6. Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w ciągu 15
minut od chwili złożenia Zamówienia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
7. Produkt zostanie wysłany mailowo do Usługobiorcy dopiero po jego opłaceniu.
8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
Usługobiorcę kartą płatniczą lub przelewem bankowym, Usługodawca dokona zwrotu
odpowiednio na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Usługobiorcy lub rachunek
bankowy, z którego Usługobiorca dokonał zakupu.

§ 7
UDOSTĘPNIENIE PRODUKTU

1. Produkt jest aktywowany natychmiast po zakupie, a następnie udostępniany i wysyłany
Usługobiorcy w ciągu najbliższego dnia w którym następuje firmowa wysyłka typów po:
1.1. zaksięgowaniu środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku
Usługodawcy albo
1.2. pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.
2. Treści Cyfrowe niezapisane na trwałym nośniku są wysyłane na adres e-mail wskazany przez
Usługobiorcę w Formularzu Zamówienia.
3. Produkty są wysyłane do Usługobiorców w każdy dzień, w którym następuję firmowa wysyłka
typów bez względu na weekendy i święta.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem
może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w
którym objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku
Umowy Sprzedaży:

4.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
4.2. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę
za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od
umowy,
4.3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu,
4.4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Usługobiorcy, w
przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle
określonym.

§ 9
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest
nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie
zawierana jest na czas nieoznaczony,
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu
wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest
na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej
wysyłania przez Usługobiorcę,
2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia
Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Użytkownika,
2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera
zawierana jest na czas nieoznaczony,
2.5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii
zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo
zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę. Użytkownik zobowiązuje się:
a) opiniować i oceniać w Serwisie tylko wtedy, gdy sam dokonał zakupu,
b) nie dodawać fałszywych lub wprowadzających w błąd, a przez to mogących mieć
negatywny wpływ na wybór innych Użytkowników, opinii i ocen lub oświadczeń
dotyczących transakcji lub Usługodawcy,
c) nie umieszczać reklam towarów, usług, firm, chyba, że działanie takie jest prowadzone
w porozumieniu z Serwisem i za jego zgodą,
d) nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te lub opinie
dotyczą, bez ich wyraźnej zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby
można upubliczniać bez jej zgody.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
trzecich.
5. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby
utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych
podmiotów.
8. Opinie dodawane przez Użytkowników w ramach Systemu Opinii są zatwierdzane przez
moderatora strony.

§ 10
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu
Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
support@moneyball24.com
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane
kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje nie później niż w terminie 14 dni od
momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika
podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

§ 11
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym
i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),
1.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: support@moneyball24.com
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze
ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w
szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym
wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego
terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 5 dni od dnia złożenia oświadczenia
woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),

1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w
każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 12
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.moneyball24.com
korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością BIG TOP SPORT CLASS LTD, miejsce
wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: 63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23,
London, EC1N 8LE, United Kingdom, Company number: 11878723. Użytkownik ponosi pełną
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek
zawartości strony www.moneyball24.com, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy,
któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony
www.moneyball24.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i
skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod
adresem www.moneyball24.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach
identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy
i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.moneyball24.com
użyte są w celach informacyjnych.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej
kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem
ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to
możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane
przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 2 niniejszego paragrafu.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie
Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami prawa właściwego dla
miejsca zamieszkania Usługobiorcy będącego Konsumentem.
3. Użytkownik ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów
w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o
wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.
4. Użytkownicy będący Konsumentami, których miejsce zamieszkania to jeden z krajów
członkowskich Unii Europejskiej, w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności
złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution),
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zamknij Menu
×

Koszyk