POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.MONEYBALL24.COM

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu
  internetowego www.moneyball24.com jest BIG TOP SPORT CLASS LTD, miejsce wykonywania
  działalności oraz adres do doręczeń: 63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, London, EC1N
  8LE, United Kingdom, Company number: 11878723, adres poczty elektronicznej (e-mail):
  support@moneyball24.com, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie
  „Usługodawcą”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są
  przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
  dalej RODO.
 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej
  litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu
  internetowego www.moneyball24.com

§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane
  osobowe Usługobiorców Serwisu www.moneyball24.com w przypadku:
  1.1. rejestracji Konta w Serwisie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym
  Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi
  drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu),
  1.2. skorzystania z Formularza Kontaktowego, w celu wysłania wiadomości do Administratora, na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy),
  1.3. składania zamówienia w Serwisie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6
  ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży),
  1.4. zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą
  elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  1.5. skorzystania z Systemu Opinii, w celu poznania zdania Klienta na temat zawartej z
  Administratorem Umowy Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie
  uzasadniony interes przedsiębiorcy).
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje, w
  przypadku:
  2.1. Konta: imię i nazwisko, login, adres e-mail,
  2.2. Formularza Kontaktowego: imię, adres mailowy,
  2.3. Zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu,
  2.4. Newslettera: adres e-mail,
  2.5. Systemu Opinii: imię i nazwisko.
 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są
  przez Administratora:
  3.1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest
  to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
  przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia
  wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  3.2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie
  zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
  przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone
  wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat
  sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności:
  adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu,
  nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
  i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w
  Serwisie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług
  świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 6. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
 7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
  dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  7.1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  7.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  7.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
  przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
  których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta
  Administrator przy prowadzeniu Serwisu, a w szczególności do:
  1.1. dostawców systemów płatności,
  1.2. biura księgowego,
  1.3. hostingodawcy,
  1.4. dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,
  1.5. podmiotów zapewniających system mailingowy,
  1.6. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego.
 2. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane
  osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom
  Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające)
  albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 3. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane poza terenem Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego (EOG) tj. w Wielkiej Brytanii oraz w państwach wskazanych w §5 pkt 5 Polityki
  Prywatności.

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
  prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
  danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
  2.1. Dostęp do danych – art. 15 RODO.
  2.2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  2.3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  2.4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  2.5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  2.6. Sprzeciw – art. 21 RODO
  2.7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość
  e-mail na adres: support@moneyball24.com
 4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,
  Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż
  w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania
  lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je
  w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od
  otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
  RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.

§ 5
PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
  internetowej Serwisu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do
  prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania
  ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  3.1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
  urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  3.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy
  przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia
  przez Usługobiorcę.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu
  interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o

sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej
Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na
stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych
Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

 1. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych
  i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics
  (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 2. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności
  sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca
  korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji
  Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.
 3. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
  komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe
  informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w
  ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
  przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
  objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
  osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
  naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
  zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
  modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
  elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio
  przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Zamknij Menu
×

Koszyk